Error

Transaction 'verify' not found (encoding/hex: invalid byte: U+0076 'v')